Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

1.1. Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu vrátane PSČ, adresu dodania vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

1.2. Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, fakturačnú adresu vrátane PSČ, adresu dodania vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

1.3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu a tretím stranám so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, ako aj na marketingové účely predávajúceho, pričom predávajúci je oprávnený zasielať kupujúcemu poštou, alebo prostredníctvom e-mailu ponuky a informácie marketingového charakteru, súvisiaceho s predmetom podnikania predávajúceho, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

1.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

1.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 1.3. týchto podmienok.

1.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 1.3. týchto podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

1.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

1.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov

Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 1.11. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
- blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

1.9. Právo kupujúceho podľa bodu 1.1. bodu 5 a 6 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

1.10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
- spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
- využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
- poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

1.11. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

1.12. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 1.19. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

1.13. Ak kupujúci uplatní svoje právo
- písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
- osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
- u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

1.14. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

1.15. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

1.16. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

1.17. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 1.1. bodu 1 až 3, 5 a ods. 1.10. až 1.12. vybaví predávajúci bezplatne.

1.18. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 1.1. bodu 4 vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

1.19. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 1.17. a 1.18. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

1.20. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 1.9. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

1.21. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 1.3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Majiteľ internetovej a kamennej predajne:
TOBYK s.r.o
Sídlo: Stará Vajnorská cesta 37, 831 04 Bratislava
IČO: 36 726 711
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 45924/B

 

Reklamácie

Reklamačný poriadok

pre predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.tobyk.sk

  

Reklamačné podmienky

 1. Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v Objednávke a v záručnom liste, v prípade ak na kupovaný Tovar poskytuje Predávajúci, alebo výrobca záruku podľa prísnejších zásad ako stanovuje právny predpis. Ak nie je Objednávke a v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých Tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.
 2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady Tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím Tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo bežným alebo nadmerným opotrebovaním, živelnými pohromami alebo pôsobením iných javov.
 3. Pri zistení vady na Tovare je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od zistenia vady, uplatniť reklamáciu u Predávajúceho. Reklamáciu môže uplatniť osobne, alebo elektronickou poštou. Ak bol Tovar dodaný v rozpore so Zmluvou, Predávajúci dodá Kupujúcemu chýbajúce množstvo Tovaru, príp. dodá Kupujúcemu náhradný Tovar v akosti a vyhotovení zodpovedajúcom objednanému Tovaru.
 4. Spolu s reklamáciou doručí Kupujúci Predávajúcemu podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje.
 5. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na prípadné odborné posúdenie vady servisným technikom autorizovaného servisu (podľa povahy Tovaru). Predávajúci resp. servisný technik autorizovaného servisu na základe obhliadky Tovaru vystaví vyjadrenie o vade, na ktorom je popísaná vada Tovaru (či už opraviteľná alebo nie). Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
 6. Nároky z vád Tovaru.
  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie opravou.
  2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady opravou požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
  3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od Kúpnej zmluvy).
  4. Ak sa na Tovare opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má Kupujúci počas záručnej doby tiež právo na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád  sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní Tovaru.
  5. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.
  6. Ak Predávajúci resp. autorizovaný servis reklamovaný Tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, Tovar sa považuje za neopraviteľný a platí ustanovenie bodu 6.3 týchto VOP.
 7. Pri reklamácii Tovaru musia byť predložené Predávajúcemu: záručný list na Tovar (ak bol s Tovarom dodaný), doklad o kúpe Tovaru (faktúra, pokladničný doklad) a samotný Tovar (ak to jeho povaha pripúšťa). Kupujúci sa zaväzuje reklamovaný Tovar odovzdať v originálnom obale a kompletný, t.j. vrátane jeho príslušenstva.
 8. Oprava reklamovaného Tovaru v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne.
 9. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
Kompletné všeobecné obchodné podmienky si môžete prečítať TU

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.tobyk.sk  

Článok I. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť TOBYK s.r.o. so sídlom Stará Vajnorská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36 726 711, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 45924/B (ďalej len „Predávajúci“) je predávajúcim internetovej stránky www.tobyk.sk, prostredníctvom ktorej sa ponúka na predaj tovar. Predávajúci vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.tobyk.sk (ďalej len „VOP“ alebo „Podmienky“).
 2. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim (ako je definovaný nižšie) a Kupujúcim (ako je definovaný nižšie) pri predaji tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.tobyk.sk. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri kúpe tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.tobyk.sk.
 3. Predávajúci vykonáva výlučne činnosť zameranú na sprostredkovanie predaja tovaru uvedeného na internetovej stránke www.tobyk.sk.
 4. Podmienkou zverejnenia ponuky Predávajúceho na predaj tovaru na internetovej stránke www.tobyk.sk je záväzok Predávajúceho akceptovať a dodržiavať tieto VOP ako súčasti jeho zmluvného vzťahu s Kupujúcim. Tieto VOP sú teda záväzné pre každého Predávajúceho.
 5. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi nimi postupom podľa týchto VOP, týmito VOP a ustanoveniami platných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 6. Všetky ponuky na tovary uverejňované na internetovej stránke www.tobyk.sk sú nezáväzné.

 Článok II. Definície pojmov

 1. Akceptácia má význam priradený v článku III. bod 7 týchto VOP.
 2. Internetová stránka je stránka www.tobyk.sk, prostredníctvom ktorej je ponúkaný Tovar na predaj.
 3. Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená postupom podľa týchto VOP medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa § 588 a nasl. v spojení s § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorej predmetom je kúpa Tovaru uvedeného na Internetovej stránke.
 4. Kupujúci je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem kúpiť Tovar ponúkaný na Internetovej stránke  pre vlastnú potrebu a za účelom jeho kúpy uzatvorí s Predávajúcim Kúpnu zmluvu prostredníctvom Internetovej stránky postupom podľa týchto VOP.
 5. Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 6. Objednávka má význam priradený v článku III. bod 2 týchto VOP.
 7. Predávajúci je podnikateľský subjekt (právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ), ktorý ponúka na predaj Tovar uvedený na Internetovej stránke, pričom presná špecifikácia Predávajúceho je vždy uvedená na objednávkovom formulári zaslanom Kupujúcemu po tom, ako uskutoční a potvrdí výber Tovaru na Internetovej stránke, ako aj na faktúre.
 8. Prijatie má význam priradený v článku III. bod 5 týchto VOP.
 9. Registrácia má význam priradený v článku III. bod 12 týchto VOP.
 10. Tovar je tovar uvedený na Internetovej stránke, ktorý Predávajúci ponúka na predaj Kupujúcemu.
 11. Zákon na ochranu spotrebiteľa pri elektronickom obchodovaní je zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III. Objednanie Tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený realizovať nákup Tovaru prostredníctvom Internetovej stránky, a to výberom požadovaného Tovaru a jeho množstva, výberom spôsobu úhrady kúpnej ceny za Tovar, výberom spôsobu doručenia Tovaru a vyplnením kontaktných údajov Kupujúceho na Internetovej stránke.
 2. Po výbere Tovaru Kupujúcim a vyplnení údajov uvedených v bode 1 tohto článku sa Kupujúcemu na Internetovej stránke zobrazí súhrn objednávky s možnosťou jeho tlače, ktorý obsahuje nasledovné údaje:
  • názov a kód objednávaného Tovaru, pričom bližšia špecifikácia Tovaru sa zobrazí po kliknutí na príslušný odkaz umiestnený na súhrne objednávky,
  • obchodné meno, sídlo, alebo miesto podnikania Predávajúceho, miesto na zasielanie prípadných reklamácií, v prípade, ak je odlišné od sídla, či miesta podnikania Predávajúceho, telefónne číslo Predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú potrebné pre kontakt Kupujúceho s Predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty, prípadne číslo faxu,
  • celkovú cenu Tovaru vrátane vyčíslenia dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, náklady na dopravu a dodanie Tovaru, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s predajom požadovaného Tovaru,
  • platobné podmienky, dodacie podmienky a lehotu  do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Tovar Kupujúcemu,
  • postupy pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií, sťažností a podnetov Kupujúceho,
  • informáciu o práve Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy, podmienkach lehotách a postupe pre uplatňovaní práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy,
  • informáciu o umiestení formulára na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pre Kupujúceho podľa prílohy č. 3 Zákona na ochranu spotrebiteľa pri elektronickom obchodovaní na Internetovej stránke, ktorého text si môže Kupujúci, v prípade potreby stiahnuť z Internetovej stránky,
  • informáciu o tom, že ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu, ako aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
  • prípadnú informáciu o tom, že Kupujúci nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo informáciu o okolnostiach, za ktorých Kupujúci stráca právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy,
  • poučenie o zodpovednosti Predávajúceho  za vady Tovaru  podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka,
  • informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom, alebo Predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje Občiansky zákonník v § 502, ak ju výrobca, alebo Predávajúci poskytuje,
  • informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytujúcich Kupujúcemu po predaji Tovaru, ak sa taká pomoc zo strany Predávajúceho poskytuje,
  • v prípade, ak sa Predávajúci zaviazal dodržiavať kódexy správania, informáciu o tejto povinnosti Predávajúceho ako aj o spôsobe ako sa môže Kupujúci s obsahom kódexov oboznámiť, prípadne získať ich znenie,
  • informáciu o dĺžke trvania Kúpnej zmluvy, ak ide o zmluvu uzatvorenú na dobu určitú,  ak ide o zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú, alebo o zmluvu, ktorej platnosť sa predlžuje automaticky aj informáciu o podmienkach jej vypovedania,
  • minimálnu dĺžku trvania záväzkov Kupujúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, ak z Kúpnej zmluvy pre neho vyplýva takýto záväzok,
  • informáciu o povinnosti Kupujúceho zaplatiť preddavok na žiadosť Predávajúceho a o odmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z Kúpnej zmluvy vyplýva pre Kupujúceho takýto záväzok,
  • informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
  • informáciu o možnosti a podmienkach riešenia prípadného sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa Predávajúci zaviazal tento systém využívať
  (ďalej len „Objednávka“).
 3. Kupujúci je pred potvrdením Objednávky povinný skontrolovať údaje uvedené v Objednávke. Kupujúci potvrdením Objednávky záväzne objedná vybratý Tovar priamo od Predávajúceho uvedeného v Objednávke. Kupujúci Objednávku potvrdí  kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“, čím Kupujúci potvrdzuje  svoju vedomosť o nutnosti platby za objednaný Tovar priamo Predávajúcemu.
 4. V prípade akýchkoľvek pochybností je Predávajúci oprávnený žiadať od Kupujúceho ďalšie potvrdenie Objednávky, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky, a to až do dňa prijatia Objednávky Predávajúcim. V prípade ak Kupujúci ďalšie potvrdenie Objednávky požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, Objednávka sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Predávajúci a Kupujúci sú v takom prípade povinní vydať si všetko, čo si do okamihu zrušenia Objednávky plnili.
 5. Odoslanou Objednávkou je Kupujúci viazaný až do okamihu prijatia Objednávky Predávajúcim (ďalej len „Prijatie“), čím vzniká Kúpna zmluva výlučne medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Prijatie môže byť zo strany Predávajúceho vykonané akoukoľvek vhodnou formou, vrátane dodania objednaného Tovaru (Prijatie faktickým plnením Objednávky).
 6. Kupujúci má právo stornovať Objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej Prijatím zo strany Predávajúceho
 7. Predávajúci je oprávnený Prijatie nevykonať v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa najmä ceny, popisu alebo obrázku Tovaru uvedeného na Internetovej stránke
 8. Ak bude Prijatie Objednávky vykonané zo strany Predávajúceho písomne (elektronickou poštou), bude spravidla obsahovať tieto informácie:
  • identifikácia Kupujúceho (meno a priezvisko/obchodné meno, fakturačná, dodacia adresa), 
  • identifikácia Predávajúceho (obchodné meno, sídlo podnikania, fakturačná adresa, telefónne číslo, adresa jeho elektronickej pošty),
  • číslo objednávky,
  • dátum objednávky,
  • druh a počet objednaného Tovaru, kúpna cena Tovaru (jednotlivé položky),
  • náklady na dodanie Tovaru,
  • celková kúpna cena obsahujúca DPH, sadzbu DPH a všetky náklady na dopravu a dodanie Tovaru, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace  s predajom požadovaného Tovaru,
  • lehoty a spôsob úhrady kúpnej ceny,
  • spôsob dodania Tovaru,
  • termín dodania Tovaru.
 9. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu a cenu dopravy podľa spôsobu platby a spôsobu dopravy, ktorý si Kupujúci zvolil pri zadávaní Objednávky na Internetovej stránke.
 10. Predávajúci nie je povinný dodať Kupujúcemu Tovar uvedený v Objednávke skôr, než bude Predávajúcemu pripísaná celá kúpna cena a cena dopravy na jeho bankový účet, alebo úhrada kúpnej ceny a ceny dopravy bude zabezpečená (napr. prostredníctvom schválenia možnosti nákupu na splátky cez systém splátkového predaja Quatro).
 11. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že mu Predávajúci poskytol všetky informácie o kupovanom Tovare tak, aby sa Kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, identifikáciou Predávajúceho, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania, možnosťou odstúpenia od zmluvy.
 12. Kupujúci má možnosť vyplniť elektronický registračný formulár uvedený na Internetovej stránke (ďalej len „Registrácia“). Registrácia nie je povinná. Po Registrácii má Kupujúci možnosť sledovať stav svojej Objednávky, prehľadávať históriu svojich Objednávok, ako aj získavať informácie o novinkách na Internetovej stránke. Kupujúci v rámci Registrácie pravdivo vyplní všetky údaje uvedené v registračnom formulári. Kupujúci potvrdí Registráciu kliknutím na tlačidlo ,,Odoslať“. Registrácia sa považuje za riadne vykonanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje. Kupujúci zodpovedá za presnosť, pravdivosť a aktuálnosť poskytnutých údajov v Registrácii.

Článok IV. Cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný za Tovar, ktorého Objednávka bola prijatá Predávajúcim, riadne a včas uhradiť kúpnu cenu vrátane ceny dopravy, a to podľa spôsobu platby a spôsobu dopravy, ktorý si Kupujúci zvolil. Predávajúci je viazaný výškou ceny Tovaru uvedenej v Objednávke odo dňa Prijatia do dňa dodania Tovaru.
 2. Kúpna cena za Tovar je cena uvedená v Objednávke Kupujúceho a na faktúre vystavenej Predávajúcim. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH. Do kúpnej ceny nie je zahrnutá cena dopravy Tovaru do miesta určeného Kupujúcim. Cena dopravy je účtovaná Kupujúcemu osobitne, a to podľa spôsobu dopravy, ktorý si Kupujúci zvolil. Faktúra obsahuje Cenu/jedn. bez DPH, Sadzbu DPH, DPH celkom a Cenu s DPH celkom.
 3. Kúpnu cenu vrátane ceny dopravy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu jedným z nasledujúcich spôsobov: (a) v hotovosti pri osobnom prevzatí Tovaru u Predávajúceho alebo pri zaslaní Tovaru na dobierku, (b) uzavretím zmluvy o kúpe Tovaru na splátky prostredníctvom systému splátkového predaja Quatro (prevádzkovateľom systému splátkového predaja Quatro je spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s.).
 4. Faktúra na kúpnu cenu a cenu dopravy, vystavená Predávajúcim, bude zaslaná Kupujúcemu spolu s Tovarom, a táto slúži zároveň aj ako daňový doklad, dodací list a aj ako potvrdenie o uzatvorení Kúpnej zmluvy podľa § 6 ods. 1 Zákona na ochranu spotrebiteľa pri elektronickom obchodovaní.
 5. Ak nie je uvedené inak, kúpna cena za Tovar a cena dopravy je splatná najneskôr do 30 dní od potvrdenia Objednávky Kupujúcim. 
 6. Fakturačné údaje:

  Spoločnosť TOBYK s.r.o.
  Stará Vajnorská cesta 37, 831 04 Bratislava
  IČO: 36 726 711
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 45924/B

Článok V. Dodacia lehota

 1. Lehota dodania objednaného Tovaru je spravidla uvedená pri danom Tovare na  Internetovej stránke (ako doba expedovania Tovaru, ku ktorej je potrebné pripočítať 1 až 2 pracovné dni na dopravu). Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni, ak to nie je výslovne uvedené inak. V prípade, ak lehota dodania nie je pri Tovare na Internetovej stránke uvedená, platí dodacia lehota určená Predávajúcim.
 2. Dodacia lehota začína plynúť dňom Prijatia Objednávky a po zaplatení kúpnej ceny za Tovar a ceny dopravy Predávajúcemu, podľa toho, čo nastane neskôr. Uvedené sa nevzťahuje na dodanie Tovaru na dobierku a na osobné prevzatie Tovaru s platbou v hotovosti pri prevzatí, kedy dodacia lehota začína plynúť dňom Prijatia Objednávky.
 3. V prípade, že objednaný Tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie).
 4. Ak Predávajúci objednaný Tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 14 dní od uplynutia lehoty na dodanie Tovaru, spolu so všetkými platbami, ktoré od Kupujúceho prijal na základe Kúpnej zmluvy.
 5. Dodacia lehota sa primerane predlžuje o dobu, počas ktorej trvali okolnosti brániace Predávajúcemu v dodaní Tovaru, najmä udalosti majúce charakter vyššej moci alebo iné nepredpokladané udalosti mimo dosahu Predávajúceho (vojna, nepokoje, štrajk, výluka, nedostupnosť Tovaru u jeho dodávateľov a pod.).

Článok VI. Podmienky dodania Tovaru

 1. Predávajúci dodá resp. vydá Tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a ceny dopravy alebo po schválení Quatro pôžičky.
 2. Nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo skazy Tovaru alebo náhodného zníženia kvality Tovaru alebo jeho dielov prechádza na Kupujúceho okamihom odoslania Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu.
 3. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Tovaru a zaplatenia kúpnej ceny za Tovar, podľa toho, čo nastane neskôr.
 4. Kupujúci je povinný zaslaný Tovar prevziať a bez zbytočného odkladu po prevzatí Tovar skontrolovať. Prípadné vady Tovaru, ktoré je možné zistiť obhliadkou Tovaru pri jeho dodaní, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu po prevzatí Tovaru, v opačnom prípade sa má za to, že Tovar je bez vád.
 5. V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho Tovaru kuriérskou službou, táto nie je povinná vykonať vynášku Tovaru priamo do bytu.
 6. Cena za dodanie Tovaru je uvedená v Objednávke a vo faktúre vystavenej Predávajúcim.
 7. Kupujúci je povinný Tovar doručovaný prepravcom od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať ho a v prípade zistenia akýchkoľvek vád tieto oznámiť prepravcovi a Predávajúcemu. Kupujúci podpísaním preberacieho protokolu potvrdzuje, že Tovar bol doručený bez závad, riadne a včas. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list bude priložená v zásielke s prepravovaným Tovarom.
 8. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení Tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.
 9. V prípade, ak Kupujúci odmietne podpísať preberací protokol, Tovar mu nebude vydaný.
 10. Ak Objednávka nebude obsahovať miesto dodania Tovaru, Tovar bude dodaný v mieste prevádzky Predávajúceho, kde si ho môže Kupujúci na vlastné náklady osobne prevziať.
 11. Súčasťou dodávky Tovaru nie je jeho inštalácia, ak nie je výslovne dohodnuté inak.
 12. S Tovarom je Kupujúcemu vždy odovzdaný daňový doklad, ktorý je zároveň dodacím listom a potvrdením o uzatvorení Kúpnej zmluvy podľa § 6 ods. 1 Zákona na ochranu spotrebiteľa pri elektronickom obchodovaní, a podľa povahy Tovaru aj návod na používanie a záručný list.

Článok VII. Záruka, reklamačné podmienky

 1. Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v Objednávke a v záručnom liste, v prípade ak na kupovaný Tovar poskytuje Predávajúci, alebo výrobca záruku podľa prísnejších zásad ako stanovuje právny predpis. Ak nie je Objednávke a v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých Tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.
 2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady Tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím Tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo bežným alebo nadmerným opotrebovaním, živelnými pohromami alebo pôsobením iných javov.
 3. Pri zistení vady na Tovare je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od zistenia vady, uplatniť reklamáciu u Predávajúceho. Reklamáciu môže uplatniť osobne, alebo elektronickou poštou. Ak bol Tovar dodaný v rozpore so Zmluvou, Predávajúci dodá Kupujúcemu chýbajúce množstvo Tovaru, príp. dodá Kupujúcemu náhradný Tovar v akosti a vyhotovení zodpovedajúcom objednanému Tovaru.
 4. Spolu s reklamáciou doručí Kupujúci Predávajúcemu podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje.
 5. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na prípadné odborné posúdenie vady servisným technikom autorizovaného servisu (podľa povahy Tovaru). Predávajúci resp. servisný technik autorizovaného servisu na základe obhliadky Tovaru vystaví vyjadrenie o vade, na ktorom je popísaná vada Tovaru (či už opraviteľná alebo nie). Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
 6. Nároky z vád Tovaru.
  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie opravou.
  2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady opravou požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
  3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od Kúpnej zmluvy).
  4. Ak sa na Tovare opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má Kupujúci počas záručnej doby tiež právo na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád  sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní Tovaru.
  5. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.
  6. Ak Predávajúci resp. autorizovaný servis reklamovaný Tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, Tovar sa považuje za neopraviteľný a platí ustanovenie bodu 6.3 týchto VOP
 7. Pri reklamácii Tovaru musia byť predložené Predávajúcemu: záručný list na Tovar (ak bol s Tovarom dodaný), doklad o kúpe Tovaru (faktúra, pokladničný doklad) a samotný Tovar (ak to jeho povaha pripúšťa). Kupujúci sa zaväzuje reklamovaný Tovar odovzdať v originálnom obale a kompletný, t.j. vrátane jeho príslušenstva.
 8. Oprava reklamovaného Tovaru v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne.
 9. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

  Článok VIII. Vrátenie Tovaru - odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. V zmysle ustanovenia § 7 ods.1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri elektronickom obchodovaní má Kupujúci právo od uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.
 2. Kupujúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúci je oprávnený použiť na odstúpenie od Kúpnej zmluvy formulár uvedený na Internetovej stránke, ktorý vyplnený zašle Predávajúcemu. Predávajúci je povinný ihneď po obdržaní odstúpenia od Kúpnej zmluvy poskytnúť Kupujúcemu  potvrdenie o prijatí oznámenia o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 4. Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom.
 5. Kupujúci je povinný Tovar vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy odoslaním Tovaru na adresu Predávajúceho, ktorá je uvedená v Objednávke, alebo ho odovzdať priamo Predávajúcemu. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu. Tovar odoslaný na dobierku sa považuje za nesplnenie povinnosti vrátiť Tovar Predávajúcemu, a teda nebude Predávajúcim prevzatý. Takýto Tovar bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť.
 6. Ak Kupujúci využije právo na vrátenie Tovaru, musí byť Tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.
 7. Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od Kupujúceho prijal na základe Kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa písomného doručenia odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri jeho platbe, alebo prevodom na bankový účet Kupujúceho.
 8. Predávajúci však nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, pričom pod dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 9. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.
 10. Pokiaľ by bol vrátený Tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vzniká Predávajúcemu právo na náhradu škody.
 11. Formulár na odstúpenie zmluvy nájdete TU

Článok IX. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov - celé znenie si môžete prečítať na stránke Ochrana osobných údajov.

Článok X. Hodnotiace formuláre 

Zákazníkom sú zasielané hodnotiace dotazníky od tretích strán (porovnávacie portály - heureka.sk, najnakup.sk, pricemania.sk), v rámci ktorých zakazník vyjadrí svoju spokojnosť s nákupom.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje na Internetovej stránke. Dňom zverejnenia nových VOP na Internetovej stránke predošlé VOP strácajú platnosť a účinnosť. Predávajúci uchováva znenie všetkých predošlých VOP, ktoré boli podľa tohto bodu nahradené novými VOP.
 2. VOP platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na Internetovej stránke v deň potvrdenia Objednávky Kupujúcim.
 3. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie informácií o jeho kreditnej karte u subjektu, ktorý túto kartu vydal.
 4. Predávajúci je povinný Kúpnu zmluvu uchovávať v elektronickej forme spolu s príslušnými všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto uchovaná Kúpna zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.